OK
SABIR INTERNATIONAL
 • No. 24 , corner of west 66th alley , end of Golestan St.

  South of Vanak park, Hemmat Express Way,Tehran-Iran

  تهران - بزرگراه همت، جنوب ونک پارک

  انتهای خیابان گلستان،نبش کوچه66 غربی،پلاک24

 • Call Us On
  تماس با ما

  02188212707-08

 • Mail Us
  ایمیل

  Info@Sabirinternational.com


چارت سازمانی  شرکت سابیر بین الملل

سازمان و سازماندهی نقشی محوری در انجام موفق اهداف، سیاست ها و راهبردهای سازمان ایفا می كنند. با این رویكرد، ساختار سازمانی شرکت سابیر بین الملل به گونه ای طراحی شده است كه تمام پروژه ها از یك زنجیره فرماندهی یكپارچه كه در رأس آن مدیر پروژه قرار دارد، پیروی می كنند؛ در عین حال مدیران واحدهای پشتیبانی فنی و مهندسی، بازرگانی ، مالی و ... به تمام پروژه های در دست اجرا به طور هماهنگ و سازمان یافته نظارت و  خدمات تخصصی ارائه می دهند و تمام مجموعه ها و زیر مجموعه های ستادی و اجرایی از طریق یك ساختار ماتریسی با یكدیگر در تعاملند.
برای اجرای كارآمد پروژه ها، تیم مدیریت پروژه متناسب با اندازه، پیچیدگی و ویژگی های هر پروژه تشكیل می شود.
 تیم مدیریت پروژه، تحت رهبری مدیر پروژه، مسئولیت تطابق تمام و كمال عملیات اجرایی با مشخصات و الزامات مندرج در قرارداد را، از ابتدا تا پایان پروژه ، به عهده می یگیرند. سیستم های پردازش داده ها و اطلاعات در كلیۀ مراحل اجرایی پروژه به كار گرفته می شوند، و تخصیص بهینه زمان و منابع با استفاده از سیستم كنترل برنامۀ زمان بندی شرکت سابیر بین الملل و بر اساس مدل های تجزیه و تحلیل شبكه، انجام می شود. بدین ترتیب تمام فعالیت های مدیریتی پروژه مانند برنامه ریزی، زمان بندی، كنترل هزینه، مدیریت منابع انسانی، كنترل كیفیت، مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست تحت یك ساختار یكپارچه ساماندهی می شوند.