برگزای جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در تاریخ 1401/11/11 با حضور اعضای هیات مدیره و […]

برگزای جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در تاریخ 1401/11/11 با حضور اعضای هیات مدیره و سهامداران در محل دفتر مرکزی شرکت سابیر بین الملل